Blog

Control BHP

Zagrożenia występujące w firmie a ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”Row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Zagrożenia występujące w firmie a ocena ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][tm_pb_row admin_label=”Row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_divider admin_label=”Divider” color=”#ffffff” show_divider=”off” divider_style=”solid” height=”16″] [/tm_pb_divider][/tm_pb_column][/tm_pb_row][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”1_3″][tm_pb_image admin_label=”Image” src=”http://controlbhp.nazwa.pl/controlbhp/wp-content/uploads/2018/05/opracowanie.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”on” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” url=”http://controlbhp.nazwa.pl/controlbhp/wp-content/uploads/2018/04/8lr4609.jpg” custom_margin=”||10px|”] [/tm_pb_image][/tm_pb_column][tm_pb_column type=”2_3″][tm_pb_text admin_label=”Text” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” custom_padding=”|0px||0px” custom_padding_last_edited=”off|”]

Umiejętność identyfikacji zagrożeń zawodowych i wiedza pozwalająca skutecznie je minimalizować są najistotniejszym sposobem zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ocena ryzyka zawodowego, będąca procesem analizowania ryzyka oraz wyznaczania jego dopuszczalności jest zatem podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. Obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego spoczywa na każdym Pracodawcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej przez niego działalności i występujących w zakładzie pracy stanowisk. Zgodnie z Art. 226 Kodeksu pracy, Pracodawca:

  • ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
  • informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz
    o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

W jaki sposób należy dokonywać oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy?

 

            Ocena ryzyka zawodowego ma na celu uzyskanie wiedzy o występującym na danym stanowisku pracy ryzyku oraz określenie, jakie działania należy podjąć, aby zmniejszyć to ryzyko, jeśli jest ono zbyt duże.

Aby tego dokonać, należy w pierwszej kolejności zidentyfikować zagrożenia wypadkowe
i zdrowotne, występujące na stanowisku pracy – określić źródła tych zagrożeń i ich następstwa. Po zidentyfikowaniu zagrożeń charakterystycznych dla wykonywanych prac, należy oszacować ryzyko, występujące przy tych pracach – bierze się tutaj pod uwagę ciężkość następstw oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. Po oszacowaniu ryzyka zawodowego niezbędne jest określenie i podjęcie działań profilaktycznych, zmierzających do jego minimalizacji.

 

Na czym polega identyfikacja zagrożeń?

 

Zgodnie z pkt. 3.6. PN-EN-1:2005 zagrożenie to potencjalne źródło szkody – urazu lub innego pogorszenia stanu zdrowia. W środowisku pracy jest to zatem stan, określony czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, mogący spowodować wypadek przy pracy lub chorobę zawodową. Zagrożeniami są np.: śliskie i nierówne powierzchnie, ruchome części maszyn, prąd elektryczny, pyły, hałas, wibracje, szkodliwe czynniki chemiczne, obciążenie fizyczne, stres itd. Przykładowe pytania, które należy sobie zadać podczas dokonywania identyfikacji zagrożeń to: „Jakie negatywne działanie na moje zdrowie może mieć praca z tym urządzeniem/materiałem/czynnikiem?”, „W jaki sposób/podczas wykonywania jakich czynności może powstać szkoda?”, „Jakie mogą być konsekwencje wystąpienia tej szkody?”

Identyfikacja zagrożeń powinna zatem obejmować:

  • określenie wszystkich czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowisku pracy,
  • zwrócenie uwagi na czynniki, które na danym stanowisku i w określonych okolicznościach mogą stworzyć największe zagrożenie,
  • ustalenie, w jaki sposób czynniki te mogą oddziaływać na człowieka (drogi wchłaniania, mechanizm oddziaływania, zakres zmian),
  • określenie czasu lub częstotliwości narażenia człowieka na istniejące zagrożenie,
  • ustalenie liczby osób narażonych (określenie wieku, płci),
  • sposób ujawniania się zagrożenia

 

W jaki sposób szacuje się ryzyko związane ze zidentyfikowanymi zagrożeniami?

 

Ryzyko zawodowe można oszacować na podstawie dwóch najważniejszych elementów: stopnia prawdopodobieństwa (P) wystąpienia zagrożenia oraz ciężkości (C) przewidywanych następstw tego zdarzenia. Ryzyko zawodowe stanowi więc funkcję tych dwóch elementów: R = f(P,C).

Istnieje wiele metod szacowania ryzyka zawodowego. Do najpopularniejszych zaliczają się: metoda szacowania ryzyka wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011, Metoda Risc Score oraz Metoda Wstępnej Analizy Zagrożeń PHA.

Ocena ryzyka zawodowego obejmuje wyznaczenie poziomu ryzyka i porównanie go
z poziomem uznanym za dopuszczalny. Wartość tego wskaźnika decyduje o poziomie ryzyka
i jednocześnie o koniecznych środkach zaradczych.

 

 

 

Podsumowanie

 

Aby Pracodawca mógł skutecznie zapobiegać skutkom zagrożeń zawodowych, musi znać ryzyko zawodowe, na jakie są narażeni pracownicy. Określenie poziomu ryzyka jest dla  Pracodawcy bardzo ważne, ponieważ z poziomu ryzyka wynikają działania profilaktyczne. Jeżeli poziom ten jest duży, działania profilaktyczne należy podjąć jak najszybciej, aby nie dopuścić do wypadku lub choroby pracownika.

Ocena ryzyka zawodowego wymusza zatem niejako podjęcie działań naprawczych
w zakładzie pracy. Dobrze przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego podnosi świadomość pracowników w zakresie występujących zagrożeń, przekazuje wiedzę niezbędną do odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami, a co za tym idzie, pozwala na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadku czy choroby. Wnioski, które wynikają z oceny ryzyka zawodowego, są bardzo przydatne w szkoleniu pracowników. Dotyczy to zarówno szkolenia wstępnego BHP, jak i szkolenia okresowego BHP.

Przystępując do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy należy pamiętać przede wszystkim o tym, iż jej podstawowym celem jest zapewnienie możliwie jak najlepszej ochrony zdrowia pracowników, a nie spełnienie wyłącznie wymogu formalnego, wynikającego z przepisów BHP.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][tm_pb_row admin_label=”Row”][tm_pb_column type=”4_4″][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]