Pomiary środowiska pracy

POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

Co i jak:

Pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o wynikach badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Często takie informacje przekazywane są na kursach BHP w danym zakładzie pracy.
Zakres i częstotliwość pomiarów uzależniona jest od występowania czynników szkodliwych, a także od wyników badań, co regulują odrębne przepisy.

Nasze działania polegają na:

W ramach naszej kompleksowej obsługi BHP możemy zlecić wykonanie pomiarów czynników fizycznych, chemicznych, a także biologicznych na stanowiskach pracy, sporządzamy rejestry i określamy poziom tych czynników wyrażany w NDN lub NDS.

Podstawa prawna:

KP, art. 227.
§ 1.
„Pracodawca jest zobowiązany (…) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.”

Kliknij poniżej aby pobrać tekst ustawy:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy